משלוח מהיר

עד בית הלקוח

שירות לקוחות

054-9450661

תקנון

1. כללי

א. השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. הנך מתבקש לקרוא תנאים אלו במלואם בעיון רב, שכן תחילת השימוש באתר ובתכניו מעידים על הסכמתך ואישורך לכל האמור בתנאי שימוש אלו. 

ב. כל האמור בלשון רבים גם ביחיד משמעו, וכל האמור בלשון זכר יקרא כאילו אמור בלשון נקבה.

ג. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים באתר, פירושם מתן הסכמתך להיקשר בתנאי שימוש אלו.

ד. מובהר כי 2all שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאים אלו מעת לעת ללא צורך במסירת הודעה מראש, להוסיף, לשנות, או לגרוע

מתנאים אלו מעת לעת, ביחס לאתר כולו, חלקו, למאפיין שלו ו/או ליישום בו. כל שימוש באתר, לרבות בתוכן ו/או בשירותיו יהווה הסכמה מחודשת לתנאים ושינויים אלה, כפי שיהיו מעת לעת. נוסח תנאי השימוש העדכני יימצא בכל עת באתר החברה. ממומלץ לעיין בתנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעמוד על השינויים שחלו.

ה. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות בלבד ולא ישמשו בפרשנות תנאי השימוש.

ו. הרישום לקבלת דיוור אלקטרוני מן האתר וכן השימוש במידע אותו מסר המשתמש2all  או שהצטבר אודות המשתמש בעת השימוש באתר, יתבצע בהתאם להוראות כל דין ובהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.

ז. המשתמש מתחייב שלא לעשות במידע או בשירות המוצגים באתר כל שימוש אינו בהתאם לדין, הוראות התקנון או מדיניות הפרטיות של 2all.

ח. 2all רשאית לשנות מעת לעת את תוכן האתר, היקפו, זמינותו והשירותים המוצעים בו ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, וכל שינוי כאמור יחייב את המשתמשים וכן יחול על רכישות שבוצעו באתר, החל ממועד פרסום התקנון המעודכן באתר. למשתמשי האתר לא תהא כל טענה או תביעה בקשר לשינויים אלו או בקשר עם תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.


המכירות – חלק כללי

1. החנות תאפשר לך לרכוש מוצרים ו/או שירותים שונים באמצעות החנות, בדרך נוחה, קלה, ומהירה, במחירים אטרקטיביים ממיטב היצרנים , היבואנים והקמעונאים המשווקים בישראל.

2. בעלי החנויות , בתי העסק ומפעיליהם (להלן: הספקים) מציעים בחנות מוצרים ושירותים למכירה במגוון אפשרויות.

שיטות המכירה בחנות

במכירה רגילה מוצעים למכירה כמות מוגבלת של מוצרים במחיר קבוע מראש. הליך המכירה יתבצע בתנאים כדקלמן:

1.החנות מציג רשימת מוצרים לרבות כל הפרטים אודות המוצר או השירות המוצע למכירה ואת המחיר כפי שנקבע מראש, המכירה הינה עד גמר המלאי.

2. במכירה רגילה רשאי כל משתתף לבחור ולמסור את פרטי כרטיס האשראי בחנות עצמו או באמצעות השארת הפרטים במענה טלפוני של החנות, כפי שיפורסם.

3. השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העסקה בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של המשתתף תוך 24 שעות  ממועד ביצוע ההזמנה וכן בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי החנות בעת השלמת הליך המכירה.


רישום

במסגרת השירותים שמציעה 2all למשתמשי האתר, ובכלל זה ביצוע פעולות מסוימות, קבלת פרסומים או מבצעים, תיתכן דרישה לביצוע הרשמה במהלכה יידרש המשתמש למסור מידע אישי, כדוגמת שם, כתובת, דרכי התקשורת או כתובת אלקטרונית . השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. יובהר כי בלי למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא יוכל משתמש להירשם לשירותים הטעונים רישום (להלן: "ההרשמה"). כחלק בלתי נפרד מהליך ההרשמה לאתר וכתנאי לסיום תהליך הרישום, תהא 2all רשאית לאמת את זהותו של המשתמש בהתאם למידע שנמסר לה על ידו.

תנאי שימוש בחנות האתר

א. ביצוע רכישה באתר, רשאי לערוך כל משתמש שנרשם אמור בתקנון זה ואשר עונה על הקריטריונים הבאים: (א) מלאו לו 18 שנים; (ב) ברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט; (ג) המשתמש בעל כרטיס אשראי הפועלות בישראל כדין, ותקף ביום ביצוע הפעולה. עם זאת, ניתן לבצע את הרכישה באתר, ומסירת פרטי כרטיס האשראי גם באמצעות הטלפון שמספרו –

054-945-0661

08-855-6677

ב. אספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי הוראות תנאי שימוש אלה.

ג. 2all שומרת על זכותה לשנות תנאי שימוש אלה מעת לעת, אולם כל שינוי יחול אך ורק על מוצרים ו/או שירותים שנרכשו לאחר השינוי.       ביטול הצעות

1. ככלל הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 (להלן: החוק)

2. ניתן לבטל רכישת מוצר 14 יום מיום קבלת המוצר, ניתן להחזיר אך ורק מוצרים סגורים ובאריזתם המקורית ואשר לא נעשה בהם שימוש, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל החנות.

3. במקרה של ביטול העסקה יחוייב הלקוח בשיעור של 5% או    100 ₪ הנמוך מבניהם. 

4. מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשוא העסקה נשלח זה מכבר.

5. לא ניתן להחזיר מוצרים אשר פורקו והורכבו, נעשה בהם שימוש, אלא לאחר שהספק נתן את הסכמתו מראש.

6. החנות תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:

 1. 8 נפלה טעות קולמוס בין אם במחיר המוצר ובין אם תיאור המוצר.

2. 8 אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר תקין.

3. 8 במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור, ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.

4. 8 במידה ולא תתקבלנה הצעות לרכישת המוצרים המוצעים באתר.

7. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמהאספקת המוצרים

1. החנות ו/או הספקים לפי העניין ידאגו לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר, לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה , תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר אלא אם צויין מפורשות אחרת. 

2. החנות ו/או הספקים יפעלו כדי לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי ההספקה הנקובים בדף המכירה , וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי. 

החנות ו/או הספקים לא יהיו האחראים לאיחור בביצוע הספקת המוצר במקרים הבאים: 

1. 2 כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל , מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום, ונזקי טבע.

2. 2 שביתה אצל ספקים של שרותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.

3. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה בטחונית החנות ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח.

4. זמני אספקת המוצרים ו/או השרותים כפי שאלה מצויינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת , ערבי חג וימי חג.


דמי משלוח

1. דמי המשלוח ישולמו ע"י הלקוח בנפרד במועד האספקה או במסגרת התשלום בגין המוצר.

2. במכירה בתשלומים רשאית החנות ו/או הספק לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.

3. הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות מהספק וזאת בתיאום מראש עם הספק באשר למקום ומועד האיסוף.

4. מוסכם כי במקרה של איסוף ע"י הלקוח לא יגבו מהלקוח את דמי המשלוח.

5. משלוחים עבור מוצרי SMOBY נע בין 100 ש"ח ל250 ש"ח תלוי במשקל המוצר גביהת התשלום תתבצע בתאום עם הלקוח.


שירות לקוחות

1. כל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר לרבות באשר למפרט הטכני של המוצר , מידע על תפעול המוצר , אחריות וכיוצ"ב ניתן לפנות אל נציגים מתאם הספקים השונים.

2. לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו , ניתן לפנות אל שירות הלקוחות בטלפון – 054-945-0661 

3. נציגי החנות ישמחו לעמוד לרשותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה, כניסה לאתר והשימוש בו על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.


כללי

זמינות ומלאי 

אנו עושים כמיטב יכולתנו להשיג 100% זמינות של רשימת מוצרינו במלאי , אולם ייתכן מצב בו פריטים מסוימים יהיו זמנית חסרים במלאי. במקרה זה נוכל להמליץ על מוצר אחר בעל מאפיינים דומים ככל האפשר בנוסף לאפשרות ההמתנה עד להגעת משלוח חדש של המוצר. בכל מקרה מומלץ לברר טלפונית הימצאות המוצר/ים במלאי לפני הזמנה ולפני הגעה לחנות. לא תינתן הנחה בגלל חוסר זמינות או עיכוב הגעת משלוח לחנות.

החנות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי , כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר לרבות ברכישה   במסגרת הליך המכירה הפומבית , שלא על פי תקנון זה תהא עילת התביעה אשר תהא ,  לבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החנות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.אחריות

2all ו/או מי מטעמה אינם מייצרים את המוצרים ואינם נושאים באחריות לטיב המוצרים, לתכונותיהם, לשמות היצרנים ו/או לכל מצג שנעשה באתר בכל הנוגע לפרטים האמורים, אלא בהתאם לאחריות המוטלת עליהם לפי דין. המוצרים באתר מוצגים בתום לב, ומתוארים על ידנו בצורה אובייקטיבית, תוך הישענות על פרטים שנמסרו על ידי היצרן, ניסיון בשימוש וחוות דעת קונים וגולשים. אין לראות בהצגתם משום המלצה מצד האתר לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו"ב.


2all ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל האחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר. אמינות

1. החנות מודעת לרגישות הכרוכה בהפעלתו של אתר מכירות פומביות באתר האינטרנט, ועל כן מקפידה החנות לנהל את האתר בזהירות , מיומנות , ובאופן מבוקר. 

2. קיים איסור מפורש של כל גורם מטעם החנות , או הקשור עימה לקחת חלק במכרזים. עובדי החברה וספקי החברה אף חתומים על מסמך האוסר עליהם מפורשות לבצע רכישות במסגרת האתר.

3. קיים תיעוד מלא של כל מכירה המתבצעת באתר לרבות של כל ההצעות המתקבלות וההצעות הזוכות.


טואול - בניית אתרים